donderdag 2 juli 2009

Van Johan de Witt naar Willem III

Op het jaarlijkse congres van het Early Modern Research Centre van de Engelse University of Reading zal Nina Geerdink woensdag 8 juli aanstaande een presentatie geven getiteld 'Power and Poetry: the interaction of political and literary authorities in the Dutch Republic, 1672-1702'. Het interdisciplinaire congres draagt de titel 'Authority and authorities'. In Nina's presentatie staan de politieke gedichten van Katharina Lescailje centraal. Lescailje schreef in 1672 haar eerste politieke gedichten. Zij ondersteunde met die gedichten de gebroeders De Witt en hun republikeinse 'ware vrijheid'. In latere gedichten lijkt ze echter helemaal 'om' te zijn, net als veel andere dichters overigens, en schrijft ze gedichten die Willem III en zijn vrouw prijzen. In deze lezing wordt onderzocht hoe die ideologische draai verantwoord wordt. Lescailjes eigen autoriteit, bij collegadichters en het publiek dat haar gedichten af moest nemen, hing sterk samen met de manier waarop zij de autoriteit van de machtigste figuren van de Republiek representeert.

Pen, penseel, pers en podium (2)

Het programma van het congres dat Nelleke Moser organiseert namens de Werkgroep Zeventiende Eeuw is bekend.

Pen, penseel, pers en podium. De medialiteit van cultuur en wetenschap in de zeventiende eeuw vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2009 aan de Universiteit Utrecht (Senaatszaal Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht)

Aandacht voor het medium waarin teksten en beelden worden overgedragen en gerecipieerd is de afgelopen decennia sterk toegenomen, mede onder invloed van het betoog van Don McKenzie over de relatie tussen de materiële verschijningsvorm van een tekst en de aan die tekst toegekende betekenis. Deze invalshoek is niet alleen van toepassing op handgeschreven en gedrukte teksten, maar ook op bronnen uit de beeldende kunst, de podiumkunsten, geschiedschrijving en wetenschap. Het kan gaan om de wisselwerking tussen handschrift en druk, tussen het geschilderde beeld en de grafische reproductie, tussen notenschrift en verklanking, tussen toneeltekst en opvoering en tussen ontdekking en wetenschappelijke verhandeling. Het congres concentreert zich op twee aandachtspunten: 1.Het spanningsveld tussen de schepping, het idee enerzijds en de uitvoering en verspreiding daarvan als tastbaar artefact anderzijds. 2. Het spanningsveld tussen de handmatige en de mechanische (re-) productie van teksten en/of beelden.

Programma
9.30 ontvangst met koffie en inschrijving

10.00 Sessie 1: Onderwijs en wetenschap
10.00: Frans Blom (Universiteit van Amsterdam), ‘De Renaissance van de Levant: Toeristische en wetenschappelijke belangstelling voor de Egeïsche Zee’
10.20: Jenneke Krüger (Universiteit Utrecht/ Stichting Leerplanontwikkeling), ‘De relatie tussen illustratie en tekst in een vroeg zeventiende-eeuws wiskundehandschrift’
10.40: Wiebe Bergsma (Fryske Akademy), ‘Vormen van communicatie in het dagboek van Bernardus Furmerius (1603-1615)’
11.00: discussie

11.10 – 11.40: koffie (zaal 1636)

11.40 Sessie 2: Wiskunde
11.40: Tim Nicolaije (Universiteit Twente), ‘Instructies over het gebruik van instrumenten in zeevaartkundige handboeken’
12.00: Arjen Dijkstra (Universiteit Twente), ‘Het meten van de hemel. De omzwervingen van een vroeg zeventiende-eeuws sextant’
12.20: Fokko Jan Dijksterhuis (Universiteit Twente), ‘Het werk aan kegelsneden van Frans van Schooten de Jongere’
12.40: discussie

12.50-14.00: lunch (zaal 1636)

14.00 Sessie 3: Letterkunde
14.00: Ad Leerintveld (Koninklijke Bibliotheek Den Haag), ‘Gezongen, geschreven en gedrukt. Twee vroegzeventiende-eeuwse liedboeken uit de Koninklijke Bibliotheek’
14.20: Feike Dietz (Universiteit Utrecht), ‘Gezien, gelezen, herschreven. Bewerkingsprocessen in zeventiende-eeuwse religieuze woord-beeld-handschriften als sporen van leesinterpretaties’
14.40: Chris Joby (University of Durham, UK), ‘What’s in a date? What do the dates on Constantijn Huygens’ poems tell us about the author and his work?’
15.00: discussie

15.10-15.40: thee (zaal 1636)

15.40 Sessie 4: Beeldende kunst
15.40: Huigen Leeflang (Rijksmuseum Amsterdam - Rijksprentenkabinet), ‘De gesneden lijn. Houtsneden en de reproductie van tekenkunst’
16.00: Inge Broekman (Universiteit van Amsterdam), ‘Over interesse, invloed en intenties: speculeren over Constantijn Huygens’ aandeel in het artistieke beleid van Frederik Hendrik en Amalia van Solms (1625-1647)’
16.20: Peter Carpreau (Museum Leuven), ‘Roem en geld. De invloed van de mediatisering op de veilingprijzen van zeventiende-eeuwse schilderijen uit de Nederlanden’
16.30: discussie

16.50: afsluiting17.00: ledenvergadering (senaatszaal) en borrel (zaal 1636)

Inschrijven voor het congres kan tot en met 10 augustus 2009 door middel van een email naar Nelleke Moser (ph.moser@let.vu.nl). Tegelijkertijd met de inschrijving dient u 25 euro (studenten 15 euro) over te maken op giro 4739223 van Werkgroep Zeventiende Eeuw o.v.v. ‘Congres 2009’.
Congrescommissie: Nelleke Moser (ph.moser@let.vu.nl) Jeroen Salman (j.salman@uu.nl)